Boots on the Loose

Eddie the Ewok

Eddie the Ewok loves to travel the world!

Countries include:

Cambodia, Egypt, Ethiopia, England, Honduras, Italy, Laos, Libya, Malaysia, Myanmar, Namibia, South Africa, Tanzania, Thailand, Tunisia, Zambia…